PROSIDING ORAL PKPKS 2016

Penglibatan pekebun kecil per endirian angat ignifikan dalam pembangunan indu tri awit di Malay ia Walau bagaimanapun, pencapaian kumpulan a aran ini bagaimanapun pada ma a ini didapati ma ih rendah dan memerlukan lebih bimbingan dan banyak okongan I u-i u eperti tanaman tidak produktif, lua kebun yang kecil, kekurangan modal, tidak... Read More